Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. januára 2019 – Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(vec C-34/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Telecom Italia SpA

Žalovaní: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciálne otázky

Možno článok 22 ods. 3 smernice 97/13/ES1 vykladať v tom zmysle, že umožňuje, aby sa aj v súvislosti s rokom 1998 zachovala povinnosť platiť poplatok, čiže protiplnenie, ktorého výška sa počíta na základe rovnakej časti obratu, zodpovedajúce peňažnej povinnosti, ktorej základom bol režim platný pred uvedenou smernicou?

Bráni smernica 97/13/ES, s ohľadom na rozsudky Súdneho dvora EÚ vyhlásené 18. septembra 2003 v spojených veciach C-292/01 a C-293/01 a 21. februára 2008 vo veci C-296/06, právoplatnému rozsudku vnútroštátneho súdu, ktorý je výsledkom nesprávneho výkladu a/alebo prekrútenia obsahu uvedenej smernice, s tým dôsledkom, že iný vnútroštátny súd rozhodujúci vo veci s rovnakým hmotnoprávnym základom, ktorá sa však v porovnaní s platbou, ktorá bola predmetom právoplatne rozhodnutej veci, odlišuje vzhľadom na dodatočný charakter požadovanej sumy, môže na takúto právoplatne rozhodnutú vec neprihliadnuť?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/13/ES z 10. apríla 1997 o spoločnom rámci pre všeobecné oprávnenia a individuálne licencie v odvetví telekomunikačných služieb [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 117, 1997, s. 15).