Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 17. januarja 2019 – Telecom Italia SpA/ Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Zadeva C-34/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Telecom Italia SpA

Toženi stranki: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je člen 22(3) Direktive 97/13/ES1 mogoče razlagati tako, da tudi za leto 1998 omogoča ohranitev obveznosti plačila pristojbine oziroma protidajatve – če se ta določi na podlagi enakega deleža prometa –, ki ustreza tisti, naloženi na podlagi sistema, ki je veljal pred začetkom veljavnosti navedene direktive?

Ali Direktiva 97/13/ES ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 18. septembra 2003 v združenih zadevah C-292/01 in C-293/01 ter z dne 21. februarja 2008 v zadevi C-296/06 nasprotuje pravnomočni odločitvi, ki jo je nacionalno sodišče sprejelo na podlagi napačne razlage in/ali izkrivljanja navedene direktive, tako da lahko drugo sodišče, ki odloča o sporu, ki sicer temelji na istem materialnopravnem razmerju, vendar se z vidika pomožne narave naloženega plačila razlikuje od tistega, ki je bilo predmet postopka, v katerem je bila pravnomočna odločitev sprejeta, takšne odločitve na uporabi?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/13/ES z dne 10. aprila 1997 o skupnem okviru za splošna dovoljenja in posamične licence na področju telekomunikacijskih storitev (UL 1997, L 117, str. 15).