Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 14 ноември 2018 г. — WN/Land Niedersachsen

(Дело C-710/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: WN

Ответник: Land Niedersachsen

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 45, параграф 2 ДФЕС и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 492/20111 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба като предвидената в член 16, параграф 2 от колективния договор, която за целите на класирането на отново назначавани лица в степените на предвидената с този договор система на възнагражденията привилегирова придобития при досегашния работодател релевантен трудов стаж, доколкото съгласно член 16, параграф 2, второ изречение от колективния договор този стаж се зачита без ограничения, докато съгласно член 16, параграф 2, трето изречение от колективния договор от придобития при други работодатели релевантен трудов стаж се зачитат не повече от три години, при положение че тази привилегия е изискване на правото на Съюза съгласно клауза 4, точка 4 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено на 18 март 1999 г. и съдържащо се в приложението към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)?

____________

1 ОВ L 141, 2011 г., стр. 1.