Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 14. novembril 2018 – WN versus Land Niedersachsen

(kohtuasi C-710/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja: WN

Kostja: Land Niedersachsen

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikli 45 lõiget 2 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 492/20111 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline eeskiri nagu on sätestatud liidumaade avaliku teenistuse kollektiivlepingu (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, edaspidi „TV-L“) § 16 lõikes 2, mille kohaselt on senise tööandja juures omandatud asjakohasel töökogemusel tariifse palgaskeemi palgaastmele määramisel pärast uuesti töölevõtmist eelisseisund, sest vastavalt TV-L § 16 lõike 2 teisele lausele võetakse seda töökogemust täies ulatuses arvesse, samas kui teiste tööandjate juures omandatud asjakohast töökogemust arvestatakse vastavalt TV-L § 16 lõike 2 kolmandale lausele ainult maksimaalselt kolme aasta ulatuses, kui see eelisseisund on liidu õiguses nõutav 18. märtsil 1999. aastal sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta, mis on lisatud nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, klausli 4 punkti 4 alusel?

____________

1 ELT 2011, L 141, lk 1.