Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 14.11.2018 – WN v. Land Niedersachsen

(asia C-710/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: WN

Revision-menettelyn vastapuoli: Land Niedersachsen

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 45 artiklan 2 kohtaa ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20111 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä osavaltioiden julkisen alan työehtosopimuksen (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, jäljempänä TV-L) 16 §:n 2 momentin kaltaiselle sääntelylle, jonka mukaan siihenastisen työnantajan palveluksessa aiemmin hankittua soveltuvaa työkokemusta suositaan työehtosopimukseen perustuvan palkkajärjestelmän mukaista palkkatasoa määritettäessä, kun henkilö otetaan takaisin palvelukseen, sillä tällainen työkokemus otetaan TV-L:n 16 §:n 2 momentin toisen virkkeen mukaan huomioon rajoituksetta ja muiden työnantajien palveluksessa hankittu soveltuva työkokemus otetaan TV-L:n 16 §:n 2 momentin kolmannen virkkeen mukaan huomioon enintään kolmen vuoden osalta, kun otetaan huomioon, että tästä suosimisesta säädetään unionin oikeudessa, nimittäin 18.3.1999 tehdyssä määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen, joka on EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikasta työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteenä, 4 lausekkeen 4 kohdassa?

____________

1 EUVL 2011 , L 141, s. 1.