Language of document :

2018 m. lapkričio 14 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WN / Land Niedersachsen

(Byla C-710/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: WN

Atsakovė: Land Niedersachsen

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 45 straipsnio 2 dalis ir 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 492/20111 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad joms prieštarauja tokia nuostata, kaip antai įtvirtinta Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (Federalinių žemių viešojo sektoriaus darbuotojų kolektyvinė sutartis, toliau – TV-L) 16 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią, vėl priimant į darbą pas tą patį darbdavį ir nustatant kolektyvinėje sutartyje numatytos atlyginimų sistemos pakopą, pas šį darbdavį įgyta atitinkamo darbo patirtis suteikia pranašumą, nes pagal TV-L 16 straipsnio 2 dalies antrą sakinį ši patirtis pripažįstama be jokių apribojimų, o pas kitus darbdavius įgytos atitinkamo darbo patirties atveju pagal TV-L 16 straipsnio 2 dalies trečią sakinį atsižvelgiama ne daugiau kaip į trejus jos metus, jei su šiuo pranašumu susijęs reikalavimas yra nustatytas Sąjungos teisėje – 1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikto 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 4 punkto 4 papunktyje?

____________

1 OL L 141, 2011, p. 1.