Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 14. novembrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – WN/Land Niedersachsen

(Lieta C-710/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesarbeitsgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: WN

Atbildētāja: Land Niedersachsen

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 45. panta 2. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 1 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu tiesisko regulējumu, kāds ir paredzēts TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder) [Federālo zemju civildienesta darba koplīguma] 16. panta 2. punktā, saskaņā ar ko atbilstoša darba pieredze, kas iegūta pie līdzšinējā darba devēja, pēc pieņemšanas atpakaļ darbā sniedz priekšrocības, klasificējot koplīgumā paredzētās darba samaksas sistēmas līmenī, tādējādi, ka saskaņā ar TV-L 16. panta 2. punkta otro teikumu šī darba pieredze tiek atzīta bez ierobežojumiem, turpretim atbilstoša darba pieredze, kas iegūta pie citiem darba devējiem, saskaņā ar TV-L 16. panta 2. punkta trešo teikumu tiek ņemta vērā tikai maksimāli trīs gadu apmērā, ja šādas priekšrocības Savienības tiesībās ir atļautas Padomes Direktīvas 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku pielikumā pievienotā 1999. gada 18. martā noslēgtā Pamatnolīguma par darba līgumiem uz noteiktu laiku 4. klauzulas 4. punktā?

____________

1 OV 2011, L 141, 1. lpp.