Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 14 noiembrie 2018 – WN/Land Niedersachsen

(Cauza C-710/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesarbeitsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: WN

Pârât: Land Niedersachsen

Întrebarea preliminară

Articolul 45 alineatul (2) TFUE și articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 492/20111 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții precum cea de la articolul 16 alineatul 2 din TV-L [Convenția colectivă a funcției publice a landurilor], potrivit căreia experiența profesională relevantă dobândită la actualul angajator este privilegiată, după reintegrare, în ceea ce privește încadrarea în treptele salariale ale unui sistem de remunerare instituit la nivel colectiv, prin faptul că această experiență profesională este recunoscută în mod nelimitat potrivit articolului 16 alineatul 2 a doua teză din TV-L, în timp ce, potrivit articolului 16 alineatul 2 a treia teză din TV-L, experiența profesională relevantă dobândită la alți angajatori este luată în considerare numai în limita a trei ani, dacă acest tratament privilegiat este impus de dreptul Uniunii în conformitate cu clauza 4 punctul 4 din Acordul-cadru privind munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP?

____________

1 JO 2011, L 141, p. 1.