Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 14. novembra 2018 – WN/Land Niedersachsen

(vec C-710/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: WN

Žalovaná: Land Niedersachsen

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 45 ods. 2 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie1 vykladať takým spôsobom, že bránia právnej úprave, akou je právna úprava § 16 ods. 2 TV-L [Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) (kolektívna zmluva pre zmluvných zamestnancov verejnej služby spolkových krajín)], podľa ktorej sa príslušná odborná prax nadobudnutá u doterajšieho zamestnávateľa zvýhodňuje pri zaradení do stupňa kolektívneho systému odmeňovania po opätovnom zamestnaní tým, že táto pracovná prax sa podľa § 16 ods. 2 druhej vety TV-L uznáva bez obmedzenia, zatiaľ čo príslušná odborná prax získaná u iných zamestnávateľov sa podľa § 16 ods. 2 tretej vety TV-L zohľadňuje v trvaní najviac troch rokov, ak sa toto zvýhodnenie vyžaduje podľa práva Únie prostredníctvom doložky 4 bodu 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá je prílohou smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP?

____________

1 U. v. EÚ L 141, 2011, s. 1.