Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 14 november 2018 – WN mot Land Niedersachsen

(Mål C-710/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: WN

Motpart: Land Niedersachsen

Tolkningsfråga

Ska artikel 45.2 FEUF och artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 20111 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen tolkas så, att de utgör hinder mot en sådan bestämmelse som 16 § stycke 2 i kollektivavtalet för den offentliga sektorn i delstaterna (TV-L), enligt vilken relevant arbetslivserfarenhet som förvärvats hos den hittillsvarande arbetsgivaren, i samband med återanställning, privilegieras vid placeringen i grader i ett avtalsmässigt lönesystem, genom att denna arbetslivserfarenhet enligt 16 § stycke 2 andra meningen TV-L tillgodoräknas fullt ut, medan relevant arbetslivserfarenhet som förvärvats hos andra arbetsgivare endast tillgodoräknas med högst tre år enligt 16 § stycke 2 tredje meningen TV-L, om en sådan särbehandling föreskrivs i unionsrätten genom klausul 4 punkt 4 i ramavtalet om visstidsarbete, som ingicks den 18 mars 1999 och som återfinns i bilagan till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP?

____________

1 EUT L 141, 2011, s. 1.