Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 20. februára 2019 – EX

(vec C-141/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: EX

Dotknutý orgán: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Vedľajší účastník konania: Finanzpolizei

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb1 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES2 , vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej norme, ktorá za porušenie formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov, akým je nesplnenie povinnosti mať mzdové podklady alebo ich neposkytnutie ústrednému koordinačnému úradu (Zentrale Koordinationsstelle), stanovuje veľmi vysoké pokuty, a najmä vysoké minimálne sankcie, ktoré sa ukladajú kumulatívne za každého jednotlivého dotknutého pracovníka?

V prípade zápornej odpovede na otázku 1:

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES a smernica 2014/67/EÚ vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa za porušenia formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov ukladali kumulatívne pokuty bez ohraničenia ich maximálnej výšky?

3.    Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej úprave, ktorá v prípade predčasného ukončenia a/alebo prerušenia prechodnej činnosti v hostiteľskej krajine povinne vyžaduje, aby bola zmena oznámená ústrednému koordinačnému úradu?

4.    V prípade zápornej odpovede na otázku 3:

Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej úprave, ktorá pre oznámenie o zmene nestanovuje primeranú lehotu?

5.    Majú sa článok 56 ZFEÚ a článok 9 smernice 2014/67/EÚ vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že dodatočným podaním vhodných a príslušných dokumentov v primeranej lehote nie je splnená požiadavka poskytnutia podkladov?

6.    Majú sa článok 56 ZFEÚ a článok 9 smernice 2014/67/EÚ vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že od zahraničného poskytovateľa služieb sa požaduje predloženie podkladov, ktoré prekračujú rozsah dokumentov uvedených v článku 9 smernice 2014/67/EÚ a ktoré nie sú relevantné ani vhodné a v medzinárodnom práve nie sú bližšie určené, ako napr. mzdové záznamy, výpisy z výplatného konta, výplatné listiny, mzdové daňové karty, prihlásenie a odhlásenie, zdravotné poistenie, zápisy o prihlásení a zaúčtovaní prirážky, dokumenty o mzdovom zaradením, vysvedčenia?

____________

1 Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, 431.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (Ú. v. ES L 159, 2014, s. 11).