Language of document :

Žaloba podaná dne 16. dubna 2019 – Evropská komise v. Slovinská republika

(Věc C-316/19)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Flynn a B. Rous Demiri, zmocněnci)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhová žádání žalobkyně

V souladu s článkem 258 SFEU Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že tím, že Slovinská republika jednostranně zabavila dokumenty týkající se plnění úkolů ESCB a Eurosystému v prostorách Banka Slovenija a tím, že ohledně tohoto problému loajálně nespolupracovala s ECB, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 343 SFEU, článku 39 protokolu č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, článcích 2, 18 a 22 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, jakož i z čl. 4 odst. 3 SEU;

uložil Slovinské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Domovní prohlídky a zabavení věcí uskutečněné v prostorách Banka Slovenije dne 6. července 2016 narušily imunitu archivů Unie založenou na článku 343 SFEU, článku 39 protokolu č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, článcích 2, 18 a 22 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, jakož i z čl. 4 odst. 3 SEU. Domovní prohlídky a zabavení věcí byly uskutečněny jednostranně bez souladu ECB za situace, kdy se ECB a slovinské orgány nemohly dohodnout a bez rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Po několika důrazných varováních slovinské orgány se nepokusily vyloučit dokumenty, které jsou součástí archivů Unie, a v tomto ohledu nevedly konstruktivní diskuzi s ECB.

____________