Language of document :

Sag anlagt den 16. april 2019 – Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

(Sag C-316/19)

Processprog: slovensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Flynn og B. Rous Demiri)

Sagsøgt: Republikken Slovenien

Sagsøgerens påstande

Kommissionen har i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde nedlagt påstand om, at Republikken Slovenien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 343 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 39 i protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, artikel 2, 18 og 22 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 4, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Union, idet den i den slovenske nationalbanks lokaler har beslaglagt dokumenter vedrørende udførelsen af ESCB’s og Eurosystemets opgaver og ved i denne sammenhæng ikke at have arbejdet på loyal vis med ECB.

Republikken Slovenien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ransagelsen og beslaglæggelsen i den slovenske nationalbanks lokaler den 6. juli 2016 udgør et indgreb i ukrænkeligheden af Unionens arkivalier som omhandlet i artikel 343 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 39 i protokol nr. 4 samt artikel 2 og 22 i protokol nr. 7, sammenholdt med sidstnævnte protokols artikel 18 og artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Ransagelsen og beslaglæggelsen blev gennemført ensidigt uden ECB’ samtykke, og selv om der var uenighed mellem ECB og de slovenske myndigheder uden en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. Til trods for gentagne advarsler gjorde de slovenske myndigheder, som stod for beslaglæggelsen, ingen anstrengelser for at adskille de dokumenter, som indgik i Unionens arkivalier, og de havde heller ikke nogen konstruktive drøftelser med ECB.

____________