Language of document :

16. aprillil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-316/19)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja B. Rous Demiri)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 258 tuginedes palub komisjon Euroopa Kohtul tuvastada, et kuna Sloveenia Vabariik tegi ühepoolselt EKPSi ja eurosüsteemi ülesannete täitmist käsitlevate dokumentide võetuse Banka Slovenije ruumides ega teinud EKPga lojaalset koostööd selle probleemi lahendamiseks, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 343, protokolli nr 4 Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artiklist 39, Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklitest 2, 18 ja 22 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikest 3.

Ühtlasi palub komisjon mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Läbiotsimise ja võetusega Banka Slovenije ruumides 6. juulil 2016 on rikutud liidu arhiivide immuniteeti, mis põhineb ELTL artiklil 343, protokolli nr 4 artiklil 39 ning protokolli nr 7 artiklitel 2 ja 22 koostoimes viimati nimetatud protokolli artikliga 18, samuti ELL artikli 4 lõiget 3. Läbiotsimise ja võetus tehti ühepoolselt ilma EKP nõusolekuta ning olukorras, kus EKP ja Sloveenia ametiasutuste vahel oli erimeelsusi ilma Euroopa Liidu Kohtu otsuseta. Korduvatele hoiatustele vaatamata ei teinud võetuse eest vastutavad Sloveenia organid katset eraldada liidu arhiivile kuuluvaid dokumente ega arutanud seda teemat konstruktiivselt EKPga.

____________