Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 16. aprīlī – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

(Lieta C-316/19)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Flynn un B. Rous Demiri)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prasītājas prasījumi

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu Komisija lūdz Tiesu atzīt, ka, Slovēnijas Bankas telpās vienpusēji uzliekot arestu dokumentiem, kas ir saistīti ar ECBS un Eurosistēmas uzdevumu izpildi, un šajā jomā lojāli nesadarbojoties ar ECB, Slovēnijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 343. pantā, Protokola Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 39. pantā, Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 2., 18. un 22. pantā, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā.

Komisija turklāt lūdz Tiesu piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Veicot kratīšanu un dokumentu arestu Slovēnijas Bankā 2016. gada 6. jūlijā, tika apdraudēta Savienības arhīvu neaizskaramība Līguma par Eiropas Savienības darbību 343. panta, Protokola Nr. 4 39. panta un Protokola Nr. 7 2. un 22. panta, kas aplūkoti kopā ar pēdējā minētā protokola 18. pantu, izpratnē, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkta izpratnē. Kratīšana un dokumentu arests tika veikti vienpusēji bez ECB piekrišanas, un ECB un Slovēnijas iestāžu domstarpību gadījumā – bez Eiropas Savienības Tiesas lēmuma. Neraugoties uz atkārtotiem brīdinājumiem, Slovēnijas iestādes, kas veica dokumentu arestu, nav centušās nodalīt dokumentus, kuri ietilpst Savienības arhīvos, un šajā jautājumā nav konstruktīvi apspriedušās ar ECB.

____________