Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Słowenii

(Sprawa C-316/19)

Język postępowania: słoweński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i B. Rous Demiri)

Strona pozwana: Republika Słowenii

Żądania strony skarżącej

Na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie, że dokonując jednostronnego zatrzymania w pomieszczeniach Banku Słowenii dokumentów dotyczących wykonywania zadań ESBC i Eurosystemu oraz nie podejmując lojalnej współpracy w tym zakresie z EBC, Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 343 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 39 Protokołu nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, art. 2, 18 i 22 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, a także art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komisja wnosi ponadto do Trybunału o obciążenie Republiki Słowenii kosztami postępowania.

Motywy i główne argumenty

W związku z przeszukaniem pomieszczeń i zatrzymaniem dokumentów w Banku Słowenii w dniu 6 lipca 2016 r. naruszona została nietykalność archiwów Unii w rozumieniu art. 343 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 39 protokołu nr 4 oraz art. 2 i 22 protokołu nr 7 w związku z art. 18 tegoż protokołu nr 7, a także w rozumieniu art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie dokumentów zostały przeprowadzone jednostronnie, bez zgody EBC, i – w sytuacji braku porozumienia między EBC a władzami słoweńskimi – bez orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niezależnie od wielokrotnych ostrzeżeń słoweńskie organy, które dokonały zatrzymania dokumentów, nie próbowały przeprowadzić oddzielenia dokumentów należących do archiwów Unii i nie podjęły konstruktywnych rozmów w tej kwestii z EBC.

____________