Language of document :

Žaloba podaná 16. apríla 2019 – Európska komisia/Slovinská republika

(vec C-316/19)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a B. Rous Demiri)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhy žalobkyne

Podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia žiada Súdny dvor, aby konštatoval, že jednostranným zadržaním dokumentov v priestoroch centrálnej banky Slovinska, týkajúcich sa plnenia úloh ESCB a Eurosystému, a nenaplnením lojálnej spolupráce s ECB v tejto súvislosti so Slovinská republika nesplnila svoje povinnosti podľa článku 343 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článku 39 Protokolu č. 4 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, článkov 2, 18 a 22 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Komisia okrem toho navrhuje, aby Súdny dvor uložil Slovinskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prehliadkou priestorov a zaistením vecí v priestoroch slovinskej centrálnej banky 6. júla 2016 došlo k narušeniu nedotknuteľnosti archívov Únie podľa článku 343 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článku 39 Protokolu č. 4 a článkov 2 a 22 Protokolu č. 7 v spojení s článkom 18 tohto protokolu, ako aj článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Prehliadky priestorov a zaistenia vecí sa vykonali jednostranne, bez súhlasu ECB a za predpokladu neexistencie dohody medzi ECB a slovinskými orgánmi bez rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Napriek opakovaným upozorneniam sa zaisťujúce slovinské orgány nepokúšali oddeliť dokumenty patriace do archívov Únie a nediskutovali konštruktívne s ECB o tejto záležitosti.

____________