Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 26 февруари 2019 г. — Hecta Viticol SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Дело C-184/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hecta Viticol SRL

Ответници: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Преюдициални въпроси

Следва ли разпоредбите на членове 7, 11 и 15 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки1 и разпоредбите на член 5 от Директива 92/84/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки2 да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпоредбите на член I, точка 21 и на член IV, първа алинея от Ordonanța de urgență № 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (Извънредно постановление № 54 от 23 юни 2010 г. относно някои мерки за противодействие на избягването на плащане на данъци)?

2)    Допуска ли принципът на правната сигурност и на закрилата на оправданите правни очаквания уредбата в член I, точка 21 и в член IV, първа алинея от Ordonanța de urgență № 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (Извънредно постановление № 54 от 23 юни 2010 г. относно някои мерки за противодействие на избягването на плащане на данъци) след измененията, въведени в него относно акцизите за някои непенливи напитки, получени чрез ферментация, различни от бира и вино?

____________

1 ОВ L 316, 1992 г., стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 152 .

2 ОВ L 316, 1992 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 159.