Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 26 lutego 2019 r. – Hecta Viticol SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Sprawa C-184/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hecta Viticol SRL

Strona przeciwna: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy art. 7, 11 [i] 15 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych1 oraz przepisy art. 5 dyrektywy Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych2 stoją na przeszkodzie przepisom art. I pkt 21 i art. IV ust. 1 dekretu z mocą ustawy nr 54/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącego niektórych środków zwalczania unikania opodatkowania?

Czy zasada pewności prawa i zasada uzasadnionej ochrony stoją na przeszkodzie normie zawartej w art. I pkt 21 oraz w art. IV ust. 1 dekretu z mocą ustawy nr 54/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącego niektórych środków zwalczania unikania opodatkowania w zakresie, w jakim wprowadza ona zmianę stawki podatku akcyzowego na przefermentowane napoje niemusujące, inne niż piwo i wino?

____________

1 Dz.U. 1992, L 316, s. 21.

2 Dz.U. 1992, L 316, s. 29.