Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 26. februára 2019 – Hecta Viticol SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(vec C-184/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Hecta Viticol SRL

Odporcovia: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Prejudiciálne otázky

Bránia články 7, 11 a 15 smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje1 a článok 5 smernice Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje2 článku I bodu 21 a článku IV ods. 1 mimoriadneho vládneho nariadenia č. 54/2010 z 23. júna 2010 o určitých opatreniach zameraných na boj proti daňovým únikom?

Bráni zásada právnej istoty a zásada legitímnej dôvery ustanoveniu uvedenému v článku I bode 21 a v článku IV ods. 1 mimoriadneho vládneho nariadenia č. 54/2010 z 23. júna 2010 o určitých opatreniach zameraných na boj proti daňovým únikom v rozsahu, v akom mení sadzbu spotrebnej dane z iných nešumivých kvasených nápojov ako sú pivá a vína?

____________

1 Ú. v. ES L 316, 1992, s. 21, Mim. vyd. 09/001, s. 206.

2 Ú. v. ES L 316, 1992, s. 29, Mim. vyd. 09/001, s. 213.