Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Polymeles Protodikeio Athinon (Grækenland) den 28. marts 2019 – RM og SN mod Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Sag C-262/19)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Polymeles Protodikeio Athinon

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: RM og SN

Sagsøgt: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelsen i artikel 70, stk. 1, i lov nr. 4235/2014, hvorefter »(…) Hvad angår pant eller anmærkninger om pant, som er blevet indført i panteregistret og eventuelt registreret på det kompetente tinglysningskontor til fordel for banken »AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.« (herefter ”banken”), der allerede befinder sig under likvidation, og som er stillet af landbrugere som fysiske personer eller af landbrugere som fysiske tredjemænd i deres landejendomme eller landbrugsmaskiner til sikkerhed for bankens fordringer, som hidrører fra lånene, såsom hovedstolen, renter, morarenter, herunder renter af forfaldne renter og af morarenter, bidrag, udgifter eller omkostninger og andre beløb fastsat i låneaftalen, med henblik på at banken yder disse landbrugere, som er fysiske personer, kortfristede og mellemfristede lån, der udelukkende vedrører deres landbrugsvirksomhed i banken, og hvis tilbagebetaling er helt eller delvist forsinket, er det lånebeløb, for hvilket der er stillet pant eller foretaget anmærkning om pant, begrænset til et beløb på 120% af lånets hovedstol, for så vidt som bankens samlede ovennævnte fordringer, som hidrører fra lånet, (inklusiv de allerede tilbagebetalte beløb) ikke overstiger det dobbelte af den oprindelige hovedstol, hvorimod det er begrænset til det dobbelte af den resterende hovedstol, såfremt de samlede fordringer overstiger det dobbelte af den oprindelige hovedstol på tidspunktet, hvor denne bestemmelse træder i kraft, og lånet forfalder eller allerede er forfaldent på dette tidspunkt. Såfremt pantet eller anmærkningen om pant er indført for mere end én landbrugsejendom tilhørende en landbruger som fysisk person eller fysisk tredjemand begrænser banken pantet eller anmærkningen om pant til den ejendom eller de ejendomme, som sikrer dens fordring inden for den ovenfor nævnte beløbsgrænse og fortrinsvis til den eller de ejendomme, som ikke udgør landbrugerens eller tredjemands hovedbygning eller/og vigtigste lade til landbrugsudstyr«, fortolkes således, at den er omfattet af begrebet statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF?

Er den ovennævnte bestemmelse i artikel 70, stk. 1, i lov nr. 4235/2014 forenelig med det indre marked som omhandlet i artikel 107, stk. 2, TEUF?

Kan den ovennævnte bestemmelse i artikel 70, stk. 1, i lov nr. 4235/2014 anses for forenelig med det indre marked som omhandlet i artikel 107, stk. 3, TEUF?

____________