Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Polymeles Protodikeio Athinon (Kreeka) 28. märtsil 2019 – RM, SN versus Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(kohtuasi C-262/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Polymeles Protodikeio Athinon

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: RM, SN

Kostja: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Eelotsuse küsimused

Kas seaduse nr 4235/2014 artikli 70 lõiget 1, milles on sätestatud, et „[…] Mis puudutab hüpoteeki ning hüpoteegi märget, mis on kantud asjakohasesse kinnistusraamatusse ja vajadusel katastrisse juba likvideerimisel oleva panga ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε. (edaspidi „pank“) kasuks füüsilisest isikust põllumajandustootja või kolmandaks isikuks oleva füüsilisest isikust põllumajandustootja suhtes, st hüpoteeki, millega koormatakse tema põllumajanduslik kinnisasi või põllumajanduslikud tootmisvahendid, et tagada pangalt võetud laenudest, mida antakse panga poolt lühikese ja keskmise tähtajaga füüsilisest isikust põllumajandustootjate tegevuse, kuid ainult põllumajandusliku tegevuse rahastamiseks, tulenev kogu võlg – põhisumma, intress, viivis, sh intress sissenõutavaks muutunud intressilt ja viiviselt, maksed, kulud või tasud ja muud vastavas rahastamislepingus näidatud kulutused –, mida ei tasuta täielikult või osaliselt tähtpäeval, siis on võla summa, mille suhtes seatakse hüpoteek või mille kohta tehakse märge, maksimaalselt sada kakskümmend protsenti (120%) põhisummast, tingimusel et rahastamisest tulenevad panga kõik nõuded ei ületa (koos juba tasutud summadega) algse laenu kahekordset summat, olles piiratud saadud finantseeringu põhisumma kahekordse summaga, kui kõik need võlad ületavad käesoleva artikli jõustumise hetkel algse põhisumma kaks korda ja finantseeringu tagasimakse tähtaeg saabub ja võlg muutub sel hetkel sissenõutavaks või on selleks hetkeks juba saabunud ja sissenõutavaks muutunud. Kui registreeritud on niisugune hüpoteek või hüpoteegi märge, mis koormab rohkem kui ühte füüsilisest isikust põllumajandustootja või kolmandaks isikuks oleva füüsilise isiku põllumajanduslikku kinnisasja, piirab pank tema nõuet tagava(te)le kinnisasja(de)le seatud hüpoteeki või hüpoteegi märget selle ülempiiriga, ning esmajärjekorras koormab see seda kinnisasja või neid kinnisasju, mis ei kujuta endast põllumajandustootja või kolmanda isiku põhilist elukohta ja/või põhilist põllumajandustoodete ladu“, tuleb tõlgendada nii, et see kuulub mõiste „riigiabi“ alla Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses.

Kas seaduse nr 4235/2014 artikli 70 lõikes 1 sätestatu sobib kokku siseturuga Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 2 tähenduses?

Kas seaduse nr 4235/2014 artikli 70 lõikes 1 sätestatut võib pidada siseturuga kokkusobivaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses?

____________