Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Polymeles Protodikeio Athinon (Kreikka) on esittänyt 28.3.2019 – RM ja SN v. Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(asia C-262/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Polymeles Protodikeio Athinon

Pääasian asianosaiset

Kantajat: RM ja SN

Vastaaja: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen käsitteen piiriin lain 4235/2014 70 §:n 1 momentti, jossa säädetään, että ”...Mikäli asianomaiseen kiinnityskirjanpitoon ja asianomaiseen kiinteistörekisteriin on erityiseen selvitystilaan jo asetetun AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE -pankin (jäljempänä: pankki) hyväksi merkitty kiinnityksiä tai alustavia kiinnityksiä, jotka koskevat viljelijöiden (luonnollisten henkilöiden) tai kolmansien viljelijöiden (luonnollisten henkilöiden) maataloustoimintaan liittyvää kiinteää omaisuutta tai maatalouden tuotantolaitoksia, vakuudeksi pankin mille tahansa saataville, jotka perustuvat lainoihin – kuten pääomaa, korkoja, viivästyskorkoja mukaan lukien erääntyneiden korkojen ja viivästyskorkojen korot, maksusuorituksia, kuluja tai kustannuksia sekä muita mahdollisia asianomaisessa lainasopimuksessa täsmennettyjä eriä koskeville saataville –, jotta kyseinen pankki myöntää viljelijöille (luonnollisille henkilöille) lyhyen ja keskipitkän aikavälin lainoja, jotka koskevat yksinomaan heidän maataloustoimintaansa ja joiden maksaminen on osittain tai kokonaan myöhässä, lainan määrä, jonka vakuudeksi on tehty kiinnitys tai alustava kiinnitys, on enintään 120 prosenttia lainan pääomasta, mikäli pankin lainaan perustuvien edellä mainittujen kaikenlaisten saatavien kokonaismäärä (mukaan lukien jo maksetut määrät) ei ole yli kaksinkertainen alkuperäiseen pääomaan verrattuna, ja tämä määrä on enintään lainan nostettu pääoma kaksinkertaisena, mikäli kaikenlaisten saatavien yhteismäärä on yli kaksinkertainen tämän pykälän voimaantuloajankohtana, ja laina katsotaan siitä alkaen erääntyneeksi, ellei se ole jo aiemmin erääntynyt, ja suoritettavaksi. Mikäli kiinteää omaisuutta on kiinnitettynä tai alustavasti kiinnitettynä enemmän kuin yksi maataloustoimintaan liittyvä kohde viljelijää (luonnollista henkilöä) tai kolmatta (luonnollista henkilöä) kohden, pankki saa tehdä vakuudeksi saataviaan vastaan kiinnityksen tai alustavan kiinnityksen ainoastaan yhteen tai useampaan kiinteän omaisuuden kohteeseen edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja ensisijaisesti muuhun kuin viljelijän tai kolmannen ensisijaisena asuinpaikkana ja/tai pääasiallisena maatalouskonevarastona käyttämään kiinteistöön”?

Soveltuuko lain 4235/2014 70 §:n 1 momentin säännös sisämarkkinoille SEUT 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

Voidaanko lain 4235/2014 70 §:n 1 momentin säännöstä pitää soveltuvana sisämarkkinoille SEUT 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

____________