Language of document :

A Polymeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2019. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RM, SN kontra Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(C-262/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Polymeles Protodikeio Athinon

Az alapeljárás felei

Felperesek: RM, SN

Alperes: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 4235/2014. sz. törvény 70. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezést – amely szerint „[…] ami a vonatkozó ingatlan nyilvántartásba és esetlegesen az illetékes földhivatalnál, a már különös felszámolás alatt álló »ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.« bank (a továbbiakban: bank) javára, természetes személy mezőgazdasági termelők vagy természetes harmadik személyek terhére, azok mezőgazdasági ingatlanjaira vagy termelő létesítményeire a banknak a természetes személy mezőgazdasági termelők rövid és középtávú finanszírozásához nyújtott hitelekből – tőketartozás, kamatok, késedelmi kamatok, beleértve a lejárt kamatok és késedelmi kamatok utáni kamatokat is, díjak, költségek és más kiadások és források a finanszírozási szerződés szerint – eredő valamennyi, kizárólag a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó és határidőben részben vagy egészben nem teljesített követelésének biztosítása érdekében bejegyzett, valamint széljegyként feljegyzett jelzálogjogot illeti, az a tőketartozás százhúsz (120) százalékára korlátozódik, feltéve, hogy a bankot a finanszírozásból eredően megillető, fent említett valamennyi követelés (beleértve a már visszafizetett összegeket is) nem haladja meg az eredeti tőketartozás kétszeresét, míg a megszerzett finanszírozást biztosító tőke kétszeresére korlátozódik, ha valamennyi követelés meghaladja az eredeti tőketartozás kétszeresét a jelen cikk hatálybalépésekor, és a tartozás, ha még nem járt le korábban, lejárt és esedékes ezen időponttól kezdve. A természetes személy mezőgazdasági termelő vagy természetes harmadik személy egy vagy több ingatlanán fennálló jelzálogjog vagy széljegyként feljegyzett jelzálogjog esetén a jelzálogjog vagy széljegyként feljegyzett jelzálogjog a fenti korlátokig terjedően biztosítja a bank követelését, és elődlegesen arra az ingatlanra vagy azokra az ingatlanokra terjed ki, amely vagy amelyek nem minősülnek első lakóhelynek és/vagy a mezőgazdasági termelő vagy harmadik személy mezőgazdasági eszközei elsődleges raktárának” –, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés1 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatás fogalma alá tartozik?

Összeegyeztethető-e a belső piaccal a 4235/2014. sz. törvény 70. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (2) bekezdése értelmében?

Összeegyeztethető-e a belső piaccal a 4235/2014. sz. törvény 70. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (3) bekezdése értelmében?

____________

1 HL 1992. C 191., 1. o.