Language of document :

2019 m. kovo 28 d. Polymeles Protodikeio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RM, SN / Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Byla C-262/19)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Polymeles Protodikeio Athinon

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: RM, SN

Atsakovė: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Įstatymo Nr. 4235/2014 70 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią „<...> kiek tai susiję su į atitinkamus nekilnojamojo turto registrus, įskaitant kompetentingą registro įstaigą, įtrauktu ar nurodytu įtraukti fiziniams asmenims ūkininkams arba tretiesiems asmenims ūkininkams priklausančiu žemės ūkio paskirties nekilnojamuoju turtu arba žemės ūkio gamybos įranga, įkeistais bankui ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε. (toliau – Bankas), kuriam taikoma specialiojo likvidavimo procedūra, siekiant užtikrinti, kad bus patenkinti visi Banko skoliniai reikalavimai, kylantys iš paskolų – pagrindinės sumos, palūkanų, delspinigių, įskaitant palūkanas nuo palūkanų, kurių mokėjimo terminas pasibaigęs, ir palūkanas nuo delspinigių, sąnaudas ar išlaidas ir kitas atitinkamoje finansavimo sutartyje nurodytas lėšas – siekiant suteikti ūkininkams fiziniams asmenims trumpalaikius ir vidutinės trukmės finansavimą, skirtą išimtinai jų žemės ūkio veiklai, kurios buvo grąžintos visiškai arba iš dalies pavėluotai, o šio finansavimo, kuris buvo garantuotas įvykusiu arba nurodytu turto įkeitimu, suma neviršija šimto dvidešimties procentų (120 %) skolinamo kapitalo, taikant sąlygą, kad visų pirmiau minėtų Banko skolinių reikalavimų (įskaitant jau sugrąžintas sumas) suma negali būti daugiau nei du kartus didesnė už pradinį kapitalą, o tuo atveju, jei šio straipsnio įsigaliojimo metu visų minėtų paskolų suma yra du kartus didesnė už pradinį kapitalą ir jeigu jų mokėjimo terminas baigiasi arba yra pasibaigęs, o jų sumos yra mokėtinos, yra apsiribojama suma, kuri yra dvigubai didesnė už gauto kredito sumą. Tuo atveju, kai daugiau nei vienas ūkininko fizinio asmens arba trečiosios šalies fizinio asmens žemės ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektas įkeičiamas Bankui kaip jo paskolos grąžinimo garantija, neviršijant nustatytos ribos įkeičiami arba nurodomi įkeisti vienas ar keli nekilnojamojo turto objektai, visų pirma tas ar tie, kurie nėra pirmasis būstas ir (arba) pagrindinis ūkininko ar trečiosios šalies žemės ūkio prekių atsargų sandėlis“, turėtų būti aiškinama taip, kad ji patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo1 107 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąvokos „valstybės pagalba“ taikymo sritį?

2.    Ar ši Įstatymo Nr. 4235/2014 70 straipsnio 1 dalies nuostata yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 2 dalį?

3.    Ar ši Įstatymo Nr. 4235/2014 70 straipsnio 1 dalies nuostata gali būti laikoma neprieštaraujančia vidaus rinkai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalį?

____________

1 OL C 191, 1992, p. 1.