Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Polymeles Protodikeio Athinon (Griekenland) op 8 maart 2019 – RM, SN / Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Zaak C-262/19)

Procestaal: Grieks

Verwijzende rechter

Polymeles Protodikeio Athinon

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: RM, SN

Verwerende partij: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Prejudiciële vragen

Dient te worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [hierna: „VWEU”] de regeling van artikel 70, lid 1, van wet 4235/2014, volgens welke „[...] bij hypotheken of vooraankondigingen van hypotheken die zijn ingeschreven in de desbetreffende hypotheekregisters en, in voorkomend geval, in het desbetreffende kadaster ten gunste van de bank ‚ΑGROTIKI ΤRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.’ (thans in bijzondere liquidatie; hierna: ‚bank’) en die zijn gegeven door landbouwers (natuurlijke personen) of derde landbouwers (natuurlijke personen) op hun onroerende landbouwgoederen of productie-inrichtingen als zekerheidsstelling voor schuldvorderingen van de bank voortvloeiend uit leningen (zoals geleend kapitaal, rente, vertragingsrente, met inbegrip van samengestelde rente, bijdragen, kosten en uitgaven en andere in de desbetreffende leningsovereenkomst vermelde posten) met het oog op de toekenning door de bank van korte- of middellange-termijnkredieten aan landbouwers (natuurlijke personen) uitsluitend voor hun landbouwactiviteiten, en die leningen inmiddels geheel of gedeeltelijk achterstallig zijn, het bedrag van de lening waarvoor een hypotheek of vooraankondiging van hypotheek is ingeschreven, wordt beperkt tot honderdtwintig procent (120 %) van het geleend kapitaal wanneer de totale som van de bedoelde, uit de lening voortvloeiende schuldvorderingen van de bank niet meer bedraagt (met inbegrip van de reeds betaalde bedragen) dan het dubbele van het oorspronkelijke geleende kapitaal; dat bedrag wordt beperkt tot het dubbele van het ontvangen geleend kapitaal wanneer de totale som van die vorderingen bij de inwerkingtreding van dit artikel meer bedraagt dan het dubbele van dat kapitaal en de lening wordt op die datum verschuldigd voor zover dat nog niet het geval was en opeisbaar. Wanneer hypotheken of vooraankondigingen van hypotheken zijn ingeschreven op meerdere onroerende landbouwgoederen van een landbouwer (natuurlijk persoon) of een derde (natuurlijke persoon), brengt de bank deze terug tot het onroerende goed of de onroerende goederen waarmee de vorderingen tot deze maximale bedragen worden zeker gesteld, en in de eerste plaats tot de onroerende goederen die de betrokken landbouwer of derde niet dienen tot hoofdverblijf en/of hoofdopslagplaats voor landbouwuitrusting” 1 ?

Is die regeling van artikel 70, lid 1, van wet 4235/2014 verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 2, VWEU?

Kan die regeling van artikel 70, lid 1, van wet 4235/2014 als verenigbaar met de interne markt worden beschouwd in de zin van artikel 107, lid 3, VWEU?

____________

1 PB 1992, C 191, blz. 1.