Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polymeles Protodikeio Athinon (Grécko) 28. marca 2019 – RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(vec C-262/19)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: RM, SN

Žalovaná: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Prejudiciálne otázky

Má sa ustanovenie článku 70 ods. 1 zákona 4235/2014, podľa ktorého „… Pokiaľ ide o záložné práva alebo plomby záložných práv zapísané v príslušných registroch nehnuteľností a prípadne v príslušnom katastri nehnuteľností v prospech banky „ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.“ (ďalej len „banka“), ktorá už vstúpila do osobitnej likvidácie, voči poľnohospodárom fyzickým osobám a tretím fyzickým osobám poľnohospodárom na ich poľnohospodárskych nehnuteľnostiach alebo poľnohospodárskych výrobných zariadeniach na účely zabezpečenia všetkých pohľadávok banky vyplývajúcich z úverov - istina, úroky, úroky z omeškania vrátane úrokov zo splatných úrokov a z úrokov z omeškania, poplatky, výdavky alebo náklady a iné zdroje, tak ako sú určené v príslušnej zmluve o úvere – na poskytnutie krátkodobého a strednodobého financovania uvedenou bankou poľnohospodárom fyzickým osobám vzťahujúcich sa výlučne na ich poľnohospodársku činnosť, ktorých platba je v celom rozsahu, resp. čiastočne v omeškaní, zároveň financovaná suma, pre ktorú bolo zapísané záložné právo alebo plomba, sa obmedzí na stodvadsať percent (120 %) istiny financovania, ak všetky vyššie uvedené pohľadávky banky vyplývajúce z financovania nepresiahnu (vrátane už vrátených súm) dvojnásobok počiatočnej istiny financovania, pričom sa obmedzí na dvojnásobok získanej istiny financovania, ak všetky vyššie uvedené pohľadávky presiahnu dvojnásobok počiatočnej istiny v čase nadobudnutia účinnosti tohto článku, a pohľadávka sa stane splatnou nadobudnutím účinnosti tohto článku, ak sa nestala splatnou skôr. V prípade zápisu záložného práva alebo plomby ku viac ako jednej poľnohospodárskej nehnuteľnosti poľnohospodára, fyzickej osoby alebo tretej fyzickej osoby, musí banka obmedziť záložné právo alebo plombu k nehnuteľnosť alebo nehnuteľnostiam na zabezpečenie svojej pohľadávky do uvedenej obmedzenej výšky a prednostne na nehnuteľnosti alebo nehnuteľnostiach, ktoré nie sú hlavným obydlím a/alebo hlavným skladom poľnohospodárskych dodávok poľnohospodára alebo tretej osoby“, vykladať v tom zmysle, že spadá pod pojem štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Je ustanovenie článku 70 ods. 1 zákona 4235/2014 zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Môže sa ustanovenie článku 70 ods. 1 zákona 4235/2014 považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

____________