Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Polymeles Protodikeio Athinon (Grčija) 28. marca 2019 – RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Zadeva C-262/19)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Polymeles Protodikeio Athinon

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: RM, SN

Tožena stranka: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba določbo iz člena 70(1) zakona št. 4235/2014, ki določa: „[…] Kar zadeva hipoteke in predloge za vpis hipoteke, vpisane v ustrezne registre nepremičnin, in, če je primerno, pri pristojnem registru v korist banke ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε. (v nadaljevanju: banka), ki je že v posebnem stečajnem postopku, vpisane na kmetijsko premoženje ali kmetijsko opremo kmetov, ki so fizične osebe, ali tretjih oseb, ki so kmetje in fizične osebe, za zavarovanje terjatev banke, ki izhajajo [stran 4 izvirnika] iz posojil – deleža glavnice, obresti, zamudnih obresti, vključno z obrestmi na zapadle obresti in na zamudne obresti, prispevkov, stroškov ali drugih sredstev, kot so navedeni v kreditni pogodbi – odobrenih kmetom, ki so fizične osebe, v obliki kratkoročnih in srednjeročnih kreditov pri navedeni banki, ki se nanašajo izključno na njihovo kmetijsko dejavnost, in katerih odplačevanje je v celoti ali deloma v zamudi, se znesek kredita, za katerega je bila vpisana hipoteka ali predlog za vpis hipoteke, omeji na sto dvajset odstotkov (120 %) višine kredita, če vse zgoraj navedene terjatve banke iz naslova kredita ne presegajo (vključno z že vrnjenimi zneski) dvakratnika prvotnega zneska, na dvakratnik pridobljenega kredita pa se omeji, če vse zgoraj navedene terjatve presegajo dvakratni znesek prvotnega kredita ob začetku veljavnosti tega člena, kredit pa postane, ali je že postal, zapadel in izterljiv od navedenega trenutka. Če sta hipoteka ali predlog za vpis hipoteke vpisana na več kot eni kmetijski nepremičnini kmeta, ki je fizična oseba, ali tretje fizične osebe, banka omeji hipoteko ali predlog za vpis hipoteke na nepremičnino ali nepremičnine, s katerimi je zavarovana njena terjatev, do teh omejitev, in prednostno na tisto ali tiste, ki niso prva hiša in/ali glavno skladišče kmetijske opreme kmeta ali tretje osebe“, razlagati tako, da spada v pojem državne pomoči v skladu s členom 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije?

Ali je določba, kakršna je v členu 70(1) zakona št. 4235/2014, skladna z notranjim trgom v skladu s členom 107(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije?

Ali se lahko določba, kakršna je v členu 70(1) zakona št. 4235/2014, lahko šteje kot skladna z notranjim trgom v skladu s členom 107(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije?

____________