Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 6 maart 2019 – UO / Készenléti Rendőrség

(Zaak C-211/19)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Miskolc, Hongarije)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: UO

Verwerende partij: Készenléti Rendőrség

Prejudiciële vragen

Moet artikel 1, lid 3, van richtlijn [2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd]1 aldus worden uitgelegd dat de personele werkingssfeer van deze richtlijn wordt bepaald door artikel 2 van richtlijn [89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk]2 ?

Zo ja, moet artikel 2, lid 2, van richtlijn [89/391] aldus worden uitgelegd dat artikel 2, punten 1 en 2, van richtlijn [2003/88] niet van toepassing is op politieambtenaren in vaste dienst van de interventiepolitie?

____________

1 PB 2003, L 299, blz. 9.

2 PB 1989, L 183, blz. 1.