Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 6 marca 2019 r. – UO / Készenléti Rendőrség

(Sprawa C-211/19)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: UO

Strona pozwana: Készenléti Rendőrség

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy interpretować w ten sposób, że podmiotowy zakres stosowania tej dyrektywy jest określony przez art. 2 dyrektywy 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy2 ?

Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej art. 2 ust. 2 dyrektywy 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy należy interpretować w ten sposób, że art. 2 pkt 1 i 2 dyrektywy 2003/88/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie ma zastosowania do policjanta będącego członkiem personelu zawodowego oddziału interwencyjnego policji?

____________

1 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. 2003, L 299, s. 9)

2 D.U. 1989, L 183, s. 1.