Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 6. marca 2019 – UO/Készenléti Rendőrség

(vec C-211/19)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: UO

Žalovaná: Készenléti Rendőrség

Prejudiciálne otázky

Prvá otázka: Má sa článok 1 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času1 vykladať v tom zmysle, že osobný rozsah pôsobnosti tejto smernice je vymedzený článkom 2 smernice 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci2 ?

Druhá otázka: V prípade kladnej odpovede, má sa článok 2 ods. 2 smernice 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci vykladať v tom zmysle, že sa článok 2 body 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času nemá vzťahovať na policajtov, ktorí sú členmi profesionálneho zboru Rýchlej zásahovej jednotky polície?

____________

1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 1; Mim. vyd. 05/004, s. 381).

2 Ú. v. ES L 183, 1989, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 349.