Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal administratif de Paris (Франция), постъпило на 3 април 2019 г. — XS/Recteur de l'académie de Paris

(Дело C-281/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal administratif de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: XS

Ответник: Recteur de l'académie de Paris

Преюдициален въпрос

Нарушава ли задълженията по и обхвата на член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз френската правна уредба, която не взема предвид, при прекласирането в преподавателското тяло на учителите в училищата, услугите, по-рано упражнявани от служител в Европейската комисия или по-широко, в институция на Европейския съюз, като в същото време предвижда вземането предвид на предходните професионални дейности, упражнявани в администрация на държава—членка на Европейския съюз?

____________