Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Paris (Frankrig) den 3. april 2019 – XS mod Recteur de l'académie de Paris

(Sag C-281/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal administratif de Paris

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XS

Sagsøgt: Recteur de l'académie de Paris

Præjudicielt spørgsmål

Udgør en fransk ordning, hvorefter der ikke tages hensyn til tidligere beskæftigelsesperioder, som er blevet tilbagelagt som ansat ved Europa-Kommissionen eller ved en EU-institution generelt i forbindelse med ændret indplacering inden for tjenestegrenen pædagogisk personale, uanset at der herefter bl.a. skal tages hensyn til forudgående erhvervsmæssig beskæftigelse som ansat ved en offentlig myndighed i en EU-medlemsstat, en tilsidesættelse af forpligtelserne ifølge og anvendelsesområdet for artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde?

____________