Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Paris (Francja) w dniu 3 kwietnia 2019 r. – XS / Rektor Akademii Paryskiej

(Sprawa C-281/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal administratif de Paris

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XS

Strona pozwana: Rektor Akademii Paryskiej

Pytania prejudycjalne

Czy uregulowanie francuskie, które nie uwzględnia dla potrzeb zmiany zaszeregowania w korpusie nauczycieli okresów pracy wykonywanej uprzednio przez pracownika na rzecz Komisji Europejskiej lub szerzej, na rzecz instytucji Unii Europejskiej, chociaż przewiduje uwzględnienie między innymi uprzedniej aktywności zawodowej wykonywanej na rzecz administracji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, narusza zobowiązania zawarte w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jego zakres stosowania?

____________