Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal administratif de Paris (Frankrike) den 3 april 2019 – XS mot Recteur de l'académie de Paris

(Mål C-281/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal administratif de Paris

Parter i det nationella målet

Klagande: XS

Motpart: Recteur de l'académie de Paris

Tolkningsfråga

Strider en fransk bestämmelse enligt vilken arbete som en anställd tidigare har utfört vid Europeiska kommissionen eller, mera allmänt, vid en EU-institution, inte beaktas vid omprövningen av löneplaceringen av personer som tillhör yrkeskåren för offentliganställda skollärare, samtidigt som det särskilt anges att tidigare yrkeserfarenhet inom en medlemsstats offentliga förvaltning beaktas, mot skyldigheterna enligt och innebörden av artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

____________