Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Olt (Румъния), постъпило на 5 февруари 2019 г. — Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România“/Inspecţia Judiciară

(Дело C-83/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Olt

Страни в главното производство

Жалбоподател: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“

Ответник: Inspecţia Judiciară

Преюдициални въпроси

Трябва ли Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП), създаден с Решение 2006/928/ЕО на Европейската комисия от 13 декември 2006 г.1 , да се счита за акт, приет от институция на Европейския съюз по смисъла на член 267 ДФЕС, по тълкуването на който може да се произнесе Съдът на Европейския съюз?

Попадат ли съдържанието, характерът и темпоралният обхват на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден съгласно Решение 2006/928/ЕО на Европейската комисия от 13 декември 2006 г., в приложното поле на Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.? Имат ли задължителен характер за румънската държава изискванията, съдържащи се в изготвяните в рамките на този механизъм доклади?

Следва ли член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че държавите членки са длъжни да установят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза, съответно гаранции за независимо дисциплинарно производство за съдиите от Румъния, като се премахне всеки риск, свързан с политическо влияние върху хода на дисциплинарното производство, като прякото, дори и временно назначаване от правителството на ръководството на Inspecția Judiciară (Съдебен инспекторат, Румъния)?

Трябва ли член 2 от Договора за Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че държавите членки имат задължението да спазват критериите за правовата държава, които се изискват и в докладите, изготвяни в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден съгласно Решение 2006/928/ЕО на Европейската комисия от 13 декември 2006 г., в процедурите за пряко, дори и временно назначаване от правителството на ръководството на Inspecția Judiciară (Съдебен инспекторат, Румъния)?

____________

1 Решение 2006/928/ЕО на Комисията от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на Румъния в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията (ОВ L 354, 2006 г., стр. 56; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 51, стр. 55).