Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Olt (Rumunsko) dne 5. února 2019 – Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România“ v. Inspecţia Judiciară

(Věc C-83/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Olt

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România“

Žalovaná: Inspecţia Judiciară

Předběžné otázky

Musí být mechanismus pro spolupráci a ověřování (MSO) zřízený rozhodnutím Komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 20061 považován za akt přijatý orgánem Unie ve smyslu článku 267 SFEU, který může podléhat výkladu Soudního dvora Evropské unie?

Spadá obsah, povaha a doba trvání mechanismu pro spolupráci a ověřování (MSO), který byl zřízen rozhodnutím Komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 2006, do oblasti působnosti smlouvy o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, kterou Rumunsko podepsalo dne 25. dubna 2005 v Lucemburku? Jsou požadavky stanovené ve zprávách vypracovaných v rámci tohoto mechanismu pro Rumunsko závazné?

Musí být čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii vykládán v tom smyslu, že členské státy zavazuje k tomu, aby stanovily nezbytná opatření k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie, konkrétně záruky nezávislého kárného řízení pro rumunské soudce, a odstranily veškerá rizika spojená s politickým vlivem na vedení takových řízení, jako je například přímé jmenování vedení Inspecția Judiciară (soudní inspekce, Rumunsko) vládou, a to i dočasně?

Musí být článek 2 Smlouvy o Evropské unii vykládán v tom smyslu, že členské státy musí dodržovat kritéria právního státu, vyžadovaná rovněž ve zprávách vypracovaných v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování (MSO) stanoveného v rozhodnutí Komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 2006, v případě postupů přímého jmenování vedení Inspecția Judiciară (soudní inspekce, Rumunsko) vládou, a to i dočasně?

____________

1     Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci (Úř. věst. 2006, L 354, s. 56).