Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Olt (Rumeenia) 5. veebruaril 2019 – Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România“ versus Inspecţia Judiciară

(kohtuasi C-83/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Olt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“

Kostja: Inspecţia Judiciară

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ1 kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorda tuleb käsitada liidu institutsiooni õigusaktina ELTL artikli 267 tähenduses, millele on kohaldatav Euroopa Liidu Kohtu tõlgendus?

2.    Kas komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorra sisu, iseloom ja ajaline kestus kuuluvad Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu, mille Rumeenia allkirjastas Luxembourgis 25. aprillil 2005, kohaldamisalasse? Kas nimetatud korra raames koostatud aruannetes esitatud nõuded on Rumeenia jaoks kohustuslikud?

3.    Kas Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et see kohustab liikmesriike kehtestama vajalikud meetmed selleks, et tagada liidu õigusega hõlmatud valdkondades tõhus kohtulik kaitse, nimelt sõltumatu distsiplinaarmenetluse tagatised Rumeenia kohtunike jaoks, kõrvaldades kõik niisuguste menetluste käigu poliitiliselt mõjutamise riskid, näiteks selle, et Inspecția Judiciară (kohtuinspektsioon, Rumeenia) juhtkonna nimetab kasvõi ajutiselt ametisse otseselt valitsus?

4.    Kas Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid on kohustatud Inspecția Judiciară (kohtuinspektsioon, Rumeenia) juhtkonna kasvõi ajutiselt otse valitsuse poolt ametisse nimetamise menetluste puhul kinni pidama õigusriigi kriteeriumidest, mida nõutakse ka komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorra raames koostatud aruannetes?

____________

1 Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsus, millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (ELT 2006, L 354, lk 56).