Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Olt (Romania) on esittänyt 5.2.2019 – Asociația ”Forumul Judecătorilor din România” v. Inspecția Judiciară

(asia C-83/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Olt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Asociația ”Forumul Judecătorilor din România”

Vastaaja: Inspecția Judiciară

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY1 perustettua yhteistyö- ja seurantamekanismia pidettävä SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna unionin toimielimen toimena, jonka tulkitsemista voidaan pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta?

Kuuluvatko 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY perustetun yhteistyö- ja seurantamekanismin sisältö, luonne ja ajallinen kesto Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen, jonka Romania allekirjoitti 25.4.2005 Luxemburgissa, soveltamisalaan? Velvoittavatko kyseisen mekanismin yhteydessä laadituissa kertomuksissa esitetyt vaatimukset Romaniaa?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa tulkittava siten, että siinä asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus säätää tarvittavista toimenpiteistä tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla eli tässä tapauksessa Romanian tuomareihin sovellettavan kurinpitomenettelyn riippumattomuuden takeista poistamalla kaikki vaarat, jotka liittyvät poliittiseen vaikuttamiseen tällaisiin menettelyihin, kuten esimerkiksi sen vaaran, että hallitus nimittää suoraan Inspecția Judiciarăn (Romanian tuomioistuinten tarkastusyksikkö) johdon, vaikkakin vain väliaikaisesti?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaa tulkittava siten, että jäsenvaltioiden on noudatettava oikeusvaltioperiaatteen mukaisia edellytyksiä, mitä on vaadittu myös 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY perustetun yhteistyö- ja seurantamekanismin yhteydessä laadituissa kertomuksissa, niiden menettelyjen yhteydessä, joissa hallitus nimittää suoraan Inspecția Judiciarăn johdon, vaikkakin vain väliaikaisesti?

____________

1 Yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla 13.12.2006 tehty komission päätös 2006/928/EY (EUVL 2006, L 354, s. 56).