Language of document :

2019 m. vasario 5 d. Tribunalul Olt (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“ / Inspecţia Judiciară

(Byla C-83/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Olt

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“

Atsakovė: Inspecţia Judiciară

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendime 2006/928/EB1 įtvirtintas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas (BTM) laikytinas Sąjungos institucijos priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį, dėl kurio išaiškinimo galima kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą?

2.    Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendime 2006/928/EB įtvirtinto bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo (BTM) turinys, pobūdis ir trukmė patenka į Sutarties dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą, kurią Rumunija pasirašė 2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge, taikymo sritį? Ar pagal šį mechanizmą parengtose ataskaitose suformuluoti reikalavimai yra privalomi Rumunijai?

3.    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybės narės įpareigojamos numatyti priemones, būtinas užtikrinant veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse, t. y. Rumunijos teisėjams taikomų drausminių procedūrų nepriklausomumo garantijas, užkertant kelią bet kokiai rizikai, susijusiai su politine įtaka tokių procedūrų eigai, pavyzdžiui, kai Inspecția Judiciară (Teismų inspekcija, Rumunija) vadovybę tiesiogiai skiria Vyriausybė, net jei tik laikinai?

4.    Ar Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybės narės privalo laikytis teisinės valstybės kriterijų, kurių reikalaujama ir pagal 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendime 2006/928/EB įtvirtintą bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM) parengtose ataskaitose, tais atvejais, kai Inspecția Judiciară (Teismų inspekcija, Rumunija) vadovybę tiesiogiai skiria Vyriausybė, net jei tik laikinai?

____________

1 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas 2006/928/EB, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (OL L 354, 2006, p. 56).