Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Olt (Rumänien) den 5 februari 2019 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” mot Inspecţia Judiciară

(Mål C-83/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Olt

Parter i det nationella målet

Kärande: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”

Svarande: Inspecţia Judiciară

Tolkningsfrågor

1.    Ska den mekanism för samarbete och kontroll, vilken inrättats genom kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 20061 , anses vara en rättsakt som beslutats av en unionsinstitution, i den mening som avses i artikel 267 FEUF, vilken kan tolkas av Europeiska unionens domstol?

2.    Omfattas den tidslängd under vilken mekanismen för samarbete och kontroll ska tillämpas samt mekanismens innehåll och beskaffenhet av tillämpningsområdet för fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, vilket undertecknades av Rumänien i Luxemburg den 25 april 2005? Är de krav som uttrycks i de rapporter som upprättas inom ramen för mekanismen bindande för Rumänien?

3.    Ska artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen tolkas så, att medlemsstaterna enligt den bestämmelsen är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten, det vill säga garantier för att disciplinförfarandena för rumänska domare är oavhängiga genom att fjärma riskerna för politiskt inflytande över sådana förfaranden, såsom den risk som härrör från att ledningen för Inspecția Judiciară (Domar- och åklagarinspektionen, Rumänien) utses direkt av regeringen, även på tillförordnad basis?

4.    Ska artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen tolkas så, att medlemsstaterna är skyldiga att iaktta rättsstatskriterierna, något som även krävs i de rapporter som upprättats inom ramen för mekanismen för samarbete och kontroll, när regeringen direkt utser ledningen för Inspecția Judiciară, även på tillförordnad basis?

____________

1 Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption (EUT L 354, 2006, s. 56).