Language of document :

Жалба, подадена на 26 март 2019 г. от Bena Properties Co. SA срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 16 януари 2019 г. по дело T-412/16, Bena Properties/Съвет

(Дело C-260/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bena Properties Co. SA (представител: E. Ruchat, адвокат)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да приеме, че жалбата е допустима и основателна,

съответно да отмени решение от 16 януари 2019 г., Bena Properties/Съвет, T-412/16,

да постанови ново решение, с което:

да отмени Решение (ОВППС) 2016/850 от 27 май 2016 г., както и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски във връзка с настоящото производството.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд е нарушил правото на жалбоподателя, посочено в член 41 от Хартата на основните права, да бъде изслушан преди приемането на нови ограничителни мерки.

Второ основание: грешка при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като Общият съд не обърнал внимание на статиите, представени от жалбоподателя в подкрепа на жалбата му за отмяна, за да докаже, че не поддържа сирийския режим.

Трето основание: грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд не е приел, че са незаконни членове 27 и 28 от Решение 2013/255/ОВППС, според които принадлежността към фамилията Al-Assad или фамилията Makhlouf представлява самостоятелен критерий, обосноваващ налагането на санкция, обръщайки по този начин доказателствената тежест.

____________