Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. března 2019 Bena Properties Co. SA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 16. ledna 2019 ve věci T-412/16, Bena Properties v. Rada

(Věc C-260/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Bena Properties Co. SA (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil kasační opravný prostředek za přípustný a opodstatněný;

v důsledku toho zrušil rozsudek ze dne 16. ledna 2019, Bena Properties v. Rada, T-412/16

vydal nové rozhodnutí ve věci:

zrušil rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016 a na něj navazující prováděcí akty v rozsahu, v němž se týkají navrhovatelky;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v tom, že Tribunál porušil právo navrhovatelky zakotvené v článku 41 Listiny základních práv, být vyslechnut před přijetím nových omezujících opatření.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a ze zkreslení skutkového stavu spočívajícího v tom, že Tribunál nezohlednil články, které navrhovatelka předložila na podporu své žaloby na neplatnost, aby prokázala, že nepodporovala syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v tom, že Tribunál nerozhodl, že ustanovení 27 a 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP, podle nichž příslušnost k rodině Al-Assad nebo Makhlouf představuje samostatné kritérium, jež odůvodňuje uložení sankcí, je protiprávní, čímž současně obrátil důkazní břemeno.

____________