Language of document :

Bena Properties Co. SA 26. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-412/16: Bena Properties versus nõukogu

(kohtuasi C-260/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Bena Properties Co. SA (esindaja: advokaat E. Ruchat)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

seetõttu tühistada 16. jaanuari 2019. aasta otsus kohtuasjas T-412/16: Bena Properties vs. nõukogu;

teha uus otsus, millega:

tühistatakse 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850 ja selle hilisemad rakendusaktid apellanti puudutavas osas;

mõistetakse kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et rikutud on õigusnormi, kuna Üldkohus on jätnud tähelepanuta põhiõiguste harta artiklist 41 tuleneva apellandi õiguse olla enne uute piiravate meetmete võtmist ära kuulatud.

Teine väide, et rikutud on õigusnormi ja moonutatud fakte, sest Üldkohus ei võtnud arvesse apellandi poolt tema tühistamishagi põhjendamiseks esitatud artikleid, millega ta soovis tõendada, et ta ei toeta Süüria režiimi.

Kolmas väide, et rikutud on õigusnormi, kuna Üldkohus ei pidanud õigusvastaseks otsuse 2013/255/ÜVJP artikleid 27 ja 28, mille kohaselt Al-Assadi või Makhloufi perekonda kuulumine on iseseisev kriteerium, mis õigustab sanktsioonide kehtestamist, pöörates nii ümber tõendamiskoormise.

____________