Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-412/16, Bena Properties / Rada, wniesione w dniu 26 marca 2019 r. przez Bena Properties Co. SA

(Sprawa C-260/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Bena Properties Co. SA (przedstawiciel: E. Ruchat, avocat)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącej odwołanie

stwierdzenie, że odwołanie jest dopuszczalne i zasadne;

w rezultacie, stwierdzenie nieważności wyroku z dnia 16 stycznia 2019 r., Bena Properties/Rada, T-412/16.

W drodze nowego rozstrzygnięcia:

–    stwierdzenie nieważności decyzji 2016/850/WPZiB z dnia 27 maja 2016 r. i wydanych w jej następstwie aktów wykonawczych w zakresie, w jakim dotyczą one wnoszącej odwołanie;

–    obciążenie Rady kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia prawa polegającego na tym, że Sąd nie uwzględnił prawa wnoszącej odwołanie do bycia wysłuchanym przed przyjęciem nowych środków ograniczających, przyznanego na mocy art. 41 karty praw podstawowych.

Zarzut drugi, dotyczący naruszenia prawa, przeinaczenia okoliczności faktycznych w ten sposób, że Sąd pominął artykuły prasowe przedstawione przez wnoszącą odwołanie na poparcie jej skargi o stwierdzenie nieważności w celu wykazania, że nie wspierała ona reżimu syryjskiego.

Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia prawa w ten sposób, że Sąd nie orzekł niezgodności z prawem przepisów 27 i 28 decyzji 2013/255/WPZiB (2), zgodnie z którymi przynależność do rodziny Al-Assad lub do rodziny Makhlouf stanowi autonomiczne kryterium uzasadniające nałożenie sankcji, jednocześnie odwracając ciężar dowodu.

____________