Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Wiener Neustadt (Rakousko) dne 13. března 2019 – YS v. NK

(Věc C-223/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Wiener Neustadt

Účastníci původního řízení

Žalobce: YS

Žalovaná: NK

Předběžné otázky

Vztahuje se oblast působnosti směrnice 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení1 a/nebo směrnice 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání2 na právní úpravy členského státu, jestliže v jejich důsledku musí bývalý zaměstnavatel zadržet od podstatně vyššího počtu mužů s nárokem na zaměstnanecký důchod než od žen s nárokem na zaměstnanecký důchod určité částky při výplatě těchto zaměstnaneckých důchodů, s nimiž pak smí volně nakládat, a jsou takovéto předpisy diskriminující ve smyslu těchto směrnic?

Vztahuje se oblast působnosti směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, 3 na právní úpravy členského státu, které jsou diskriminující na základě věku, neboť finančně zatěžují výhradně staré osoby se soukromoprávním nárokem na výplatu zaměstnaneckého důchodu, který byl sjednán jako přímý příslib důchodu, zatímco mladší a mladé osoby, které uzavřely smlouvy o zaměstnaneckém důchodu, finančně zatíženy nejsou?

Musí být u zaměstnaneckých důchodů i v případě, že právní úpravy členského státu nejsou diskriminující ve smyslu směrnice 79/7/EHS, 2000/78/ES a 2006/54/ES, použita ustanovení Listiny základních práv EU (dále jen „Listina“), zejména zákazy diskriminace podle čl. 20 a 21?

Musí být články 20 a násl. Listiny vykládány v tom smyslu, že brání ustanovením členského státu, která provádějí právo Unie ve smyslu článku 51 Listiny a která diskriminují osoby, jež mají soukromoprávní nárok na zaměstnanecký důchod, na základě pohlaví, věku, majetku nebo jiných důvodů, např. na základě majetkových poměrů, v nichž se aktuálně nachází jejich bývalý zaměstnavatel, v porovnání s jinými osobami s nárokem na zaměstnanecký důchod, a zakazuje Listina takovéto diskriminace?

Představují vnitrostátní ustanovení diskriminaci založenou na majetku ve smyslu článku 21 Listiny, jestliže ukládají pouze malé skupině osob se smluvními nároky na zaměstnanecký důchod v podobě přímého příslibu důchodu, aby svým bývalým zaměstnavatelům přenechávala finanční částky, a tato povinnost se týká pouze osob s vyššími zaměstnaneckými důchody?

Musí být článek 17 Listiny vykládán v tom smyslu, že brání právním úpravám členského státu, které bez náhrady stanoví zákonný vyvlastňující zásah do dohody o zaměstnaneckém důchodu v podobě přímého příslibu důchodu, která byla uzavřena mezi dvěma soukromými osobami, k tíži bývalého zaměstnance podniku, který je na výplatu zaměstnaneckého důchodu připraven a není v obtížné hospodářské situaci?

Představuje zákonem stanovená povinnost bývalého zaměstnavatele osoby s nárokem na zaměstnanecký důchod, která mu ukládá nevyplácet části sjednané úhrady (sjednaného zaměstnaneckého důchodu), jakožto porušení smluvní svobody, zásah do vlastnického práva zaměstnavatele?

Musí být článek 47 Listiny vykládán v tom smyslu, že brání právním úpravám členského státu, které přímo ze zákona vyvlastňují a nestanoví žádnou jinou možnost obrany proti vyvlastnění, než je podání žaloby na příjemce (bývalý zaměstnavatel a dlužník z penzijní smlouvy) na náhradu škody a vrácení vyvlastněné částky?

____________

1 Úř. věst. 1979, L 6, s. 24.

2 Úř. věst. 2006, L 204, s. 23.

3 Úř. věst. 2000, L 303, S. 16.