Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) 13. märtsil 2019 – YS versus NK

(kohtuasi C-223/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Wiener Neustadt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: YS

Kostja: NK

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas1 ja/või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes)2 reguleerimisalasse kuuluvad liikmesriigi õigusnormid, mille kohaldamise tulemusel puudutab olukord, kus tööandjapensioni väljamaksmisel peab endine tööandja kinni teatava rahasumma ja võib seda vabalt kasutada, tunduvalt suuremal hulgal tööandjapensioniõigusega mehi kui tööandjapensioniõigusega naisi, ja kas sellised õigusnormid on viidatud direktiivide tähenduses diskrimineerivad?

2.    Kas nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel3 , reguleerimisalasse kuuluvad liikmesriigi õigusnormid, mille kohaldamine toob kaasa vanuse alusel diskrimineerimise, kuna need kahjustavad rahaliselt üksnes vanemaealisi inimesi, kellel on eraõigusest tulenev õigus tööandjapensionile, mille väljamaksete suurus on vahetult kindlaks määratud lepingus (edaspidi „määratud väljamaksetega tööandjapension“), samal ajal kui rahaliselt kahjustavat mõju ei esine tööandjapensionilepingu sõlminud nooremate ja noorte inimeste puhul?

3.    Kas tööandjapensionidele tuleb ka juhul, kui liikmesriigi õigusnormid ei too kaasa direktiividega 79/7/EMÜ, 2000/78/EÜ ja 2006/54/EÜ keelatud diskrimineerimist, kohaldada põhiõiguste harta õigusnorme, eelkõige harta artiklites 20 ja 21 sätestatud diskrimineerimiskeelde?

4.    Kas põhiõiguste harta artiklit 20 ja sellele järgnevaid artikleid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis rakendavad liidu õigust põhiõiguste harta artikli 51 tähenduses ning diskrimineerivad isikuid, kellel on eraõigusest tulenev õigus tööandjapensionile, võrreldes teiste tööandjapensionile õigust omavate isikutega soo, vanuse, varalise seisundi või muul alusel, näiteks endise tööandja praeguste omandisuhete alusel, ja kas põhiõiguste harta kohaselt on selline diskrimineerimine keelatud?

5.    Kas liikmesriigi õigusnormid, mis kohustavad vaid väikest isikute rühma, kellel on lepingust tulenev õigus määratud väljamaksetega tööandjapensionile, tegema makseid oma endistele tööandjatele, on juhul, kui kõnealune kohustus hõlmab üksnes suuremat tööandjapensioni saavaid isikuid, diskrimineerivad ka varalise seisundi alusel põhiõiguste harta artikli 21 tähenduses?

6.    Kas põhiõiguste harta artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad kahe eraõigusliku isiku vahel sõlmitud määratud väljamaksetega tööandjapensionilepingu osas vahetult seaduse alusel ette hüvitamiseta võõrandamise, mille tagajärjel kahjustatakse tööandjapensioni sissemakseid kogunud majanduslike raskusteta ettevõtja endist töötajat rahaliselt?

7.    Kas tööandjapensioniõigusega isiku endisele tööandjale seadusega määratud kohustus jätta kokkulepitud hüvitise (kokkulepitud tööandjapensioni) teatav osa välja maksmata tähendab lepinguvabaduse rikkumisena tööandja omandiõiguse riivamist?

8.    Kas põhiõiguste harta artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad vahetult seaduse alusel ette võõrandamise ja ei paku võõrandamise vaidlustamiseks muud võimalust kui esitada võõrandamisest kasu saanud isiku (endine tööandja ja pensionilepingu alusel pensioni maksmiseks kohustatud isik) vastu kahjuhüvitise ja võõrandatud summa tagasimaksmise hagi?

____________

1 EÜT 1979, L 6, lk 24; ELT eriväljaanne 05/01, lk 215.

2 ELT 2006, L 204, lk 23.

3 EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.