Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. ožujka 2019. uputio Landesgericht Wiener Neustadt (Austrija) – YS protiv NK

(predmet C-223/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Wiener Neustadt

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: YS

Tuženik: NK

Prethodna pitanja

Obuhvaća li područje primjene Direktive 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti1 i/ili Direktive 2006/54/EZ od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada2 propise države članice, ako ti propisi dovode do toga da prijašnji poslodavac znatno većem broju muškaraca koji imaju pravo na strukovnu mirovinu nego žena koje imaju pravo na strukovnu mirovinu ne treba isplatiti određene novčane iznose te strukovne mirovine i da taj poslodavac njima može slobodno raspolagati, te jesu li takvi propisi diskriminirajući u smislu tih direktiva?

Obuhvaća li područje primjene Direktive 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja3 propise države članice kojima se provodi diskriminacija na temelju dobi jer se njima financijski opterećuju isključivo starije osobe koje na temelju privatnog prava imaju pravo na strukovnu mirovinu dogovorenu u obliku izravnih definiranih davanja, dok se mlađe i mlade osobe koje su sklopile ugovore o strukovnim mirovinama financijski ne opterećuje?

Primjenjuju li se na strukovne mirovine odredbe Povelje, osobito načela nediskriminacije iz članaka 20. i 21., i u slučajevima u kojima se odredbama države članice ne provodi diskriminacija na način na koji se ona zabranjuje Direktivom79/7/EEZ, Direktivom 2000/78/EZ i Direktivom 2006/54/EZ?

Treba li članak 20. i sljedeće članke Povelje tumačiti na način da im se protive odredbe države članice kojima se provodi pravo Unije u smislu članka 51. Povelje i kojima se osobe koje na temelju privatnog prava imaju pravo na strukovnu mirovinu diskriminira na temelju spola, dobi, imovine ili drugih razloga, kao na primjer na temelju vlasničkih odnosa u kojima se trenutačno nalazi njihov prijašnji poslodavac, u odnosu na druge osobe koje imaju pravo na strukovnu mirovinu i zabranjuje li se Poveljom takva diskriminacija?

Provodi li se nacionalnim propisima, kojima se na financijska davanja prema njihovim prijašnjim poslodavcima obvezuje samo malu skupinu osoba koje na temelju ugovora imaju pravo na strukovnu mirovinu u obliku izravnih definiranih davanja, diskriminacija na temelju imovine u smislu članka 21. Povelje ako se tim propisima obuhvaćaju samo osobe s višim strukovnim mirovinama?

Treba li članak 17. Povelje tumačiti na način da mu se protive propisi države članice kojima se zakonom predviđa izravno zadiranje u smislu oduzimanja bez odštete, u ugovor sklopljen između dvoje pojedinaca o strukovnoj mirovini u obliku izravnih definiranih davanja na teret bivšeg zaposlenika u poduzeću koje je osiguralo isplatu strukovne mirovine i koje se ne nalazi u gospodarskim poteškoćama?

Predstavlja li zakonom utvrđena obveza prijašnjeg poslodavca da osobi koja ima pravo na strukovnu mirovinu ne isplati dijelove dogovorene naknade (dogovorene strukovne mirovine) u smislu povrede slobode ugovaranja zadiranje u poslodavčevo pravo vlasništva?

Treba li članak 47. Povelje tumačiti na način da mu se protive propisi države članice kojima se provodi izravno oduzimanje u skladu sa zakonom i u kojima se ne predviđa nikakva druga mogućnost za sprečavanje oduzimanja, osim da se protiv osobe koja ima korist od oduzimanja (prijašnjeg poslodavca i dužnika iz ugovora o mirovini) pokrene postupak za naknadu štete i povrat oduzetog novčanog iznosa?

____________

1 SL 1979, L 6, str. 24.

2 SL 2006, L 204, str. 23.

3 SL 2000, L 303, str. 16.