Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) la 13 martie 2019 – YS/EVN AG

(Cauza C-223/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Wiener Neustadt

Părțile din procedura principală

Reclamant: YS

Pârâtă: NK

Întrebările preliminare

Domeniul de aplicare al Directivei Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale1 și/sau al Directivei 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă2 include reglementări ale unui stat membru care au ca efect reținerea de către fostul angajator, la plata pensiilor ocupaționale, a unor sume de bani de la un număr considerabil mai mare de bărbați cu drept la o pensie ocupațională decât de femei cu drept la o pensie ocupațională, aceste sume putând fi utilizate în mod liber de fostul angajator, iar astfel de dispoziții sunt discriminatorii în sensul directivelor menţionate?

Domeniul de aplicare al Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă3 include reglementări ale unui stat membru care sunt discriminatorii pe motive de vârstă, întrucât impun sarcini financiare numai persoanelor vârstnice care au dreptul la prestații de pensie ocupațională în temeiul dreptului privat, convenite sub formă de prestații definite directe, în timp ce persoanelor tinere sau mai tinere care au încheiat contracte privind pensiile ocupaționale, nu le sunt impuse sarcini financiare?

Sunt aplicabile, în ceea ce privește pensiile ocupaționale, reglementările Cartei drepturilor fundamentale, în special principiul nediscriminării prevăzut la articolele 20 și 21 din aceasta, inclusiv atunci când reglementările statului membru nu includ discriminări, astfel cum acestea sunt interzise potrivit Directivei 79/7/CEE, 2000/78/CE și Directivei 2006/54/CE?

Articolul 20 și următoarele din Carta drepturilor fundamentale trebuie interpretate în sensul că se opun reglementărilor unui stat membru care pun în aplicare dreptul Uniunii în sensul articolului 51 din Carta drepturilor fundamentale și discriminează persoanele care, în temeiul dreptului privat, au dreptul la o pensie ocupațională, pe motive de sex, vârstă, avere sau din alte motive, precum relațiile de proprietate, în care se află în prezent fostul angajator al acestora, în raport cu alte persoane care au dreptul la pensie ocupațională? Carta drepturilor fundamentale interzice astfel de discriminări?

Sunt discriminatorii și pe motive de avere, în sensul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale, dispozițiile interne care impun prestații financiare față de foștii angajatori numai unui grup restrâns de persoane care beneficiază de drepturi contractuale la o pensie ocupațională sub formă de prestații definite directe, în cazul în care sunt incluse numai persoanele cu pensii ocupaționale mai ridicate?

Articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale trebuie interpretat în sensul că se opune reglementărilor unui stat membru care prevăd o ingerință echivalentă cu o expropriere efectuată în mod direct, prin lege și fără acordarea unei despăgubiri, într-o convenție încheiată între două entități private privind o pensie ocupațională sub formă de prestații definite directe în defavoarea unui fost angajat al unei întreprinderi care a făcut provizioane în vederea plății pensiei ocupaționale și care nu se află în dificultăți economice?

O obligație legală a fostului angajator al unei persoane care are dreptul la o pensie ocupațională privind neplata unor părți din remunerația convenită (pensia ocupațională convenită) reprezintă o ingerință în dreptul de proprietate al angajatorului, ca încălcare a libertății contractuale?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale trebuie interpretat în sensul că se opune reglementărilor unui stat membru care prevăd exproprierea în mod direct, prin lege și care nu prevăd nici o altă posibilitate de a se opune exproprierii decât formularea unei acțiuni împotriva beneficiarului acesteia (fostul angajator și debitor al contractului de pensie) în vederea despăgubirii și rambursării sumei de bani care a făcut obiectul exproprierii?

____________

1 JO 1979, L 6, p. 24, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 192.

2 JO 2006, L 204, p. 23, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 262.

3 JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.