Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgerichts Wiener Neustadt (Avstrija) 13. marca 2019 – YS/NK

(Zadeva C-223/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Wiener Neustadt

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: YS

Tožena stranka: NK

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali so s področjem uporabe Direktive Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (79/7/EGS)1 in/ali Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu2 zajeti predpisi države članice, če ti povzročijo, da mora nekdanji delodajalec pri izplačilu poklicnih pokojnin zadržati denarne zneske precej večjega števila upravičencev kot pa upravičenk do poklicne pokojnine in jih lahko poljubno uporabi, in ali taka ureditev pomeni diskriminacijo v smislu teh direktiv?

2.    Ali so s področjem uporabe Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu3 zajeti predpisi države članice, ki pomenijo diskriminacijo zaradi starosti, ker finančno bremenijo izključno stare osebe z zasebnopravno pravico do izplačila poklicne pokojnine, ki je bila dogovorjena kot obveznost neposrednega plačila, mlajših in mladih oseb, ki so sklenile pogodbe o poklicnih pokojninah, pa finančno ne bodo bremenili?

3.    Ali se za poklicne pokojnine uporabljajo določbe Listine o temeljnih pravicah, zlasti prepovedi diskriminacije iz njenih členov 20 in 21, tudi če predpisi države članice ne zajemajo diskriminacij, kot so prepovedane na podlagi Direktive 79/7/EGS, Direktive 2000/78/ES in Direktive 2006/54/ES?

4.    Ali je treba člen 20 in naslednje Listine o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo predpisom države članice, s katerimi se izvaja pravo Unije v smislu člena 51 Listine in ki pomenijo diskriminacijo oseb z zasebnopravno pravico do poklicne pokojnine zaradi spola, starosti, premoženja ali drugih razlogov, kot na primer zaradi sedanje lastniške strukture njihovega nekdanjega delodajalca, v razmerju do drugih oseb s pravico do poklicne pokojnine in ali Listina o temeljnih pravicah prepoveduje take diskriminacije?

5.    Ali nacionalni predpisi, ki samo majhni skupini oseb s pogodbenimi pravicami do poklicne pokojnine v obliki obveznosti neposrednega plačila nalagajo finančne obveznosti do nekdanjih delodajalcev, če se nanašajo samo na osebe z višjimi poklicnimi pokojninami, pomenijo diskriminacijo tudi zaradi premoženja v smislu člena 21 Listine o temeljnih pravicah?

6.    Ali je treba člen 17 Listine o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje predpisom države članice, ki določajo razlastitveni poseg, ki se neposredno na podlagi zakona in brez odškodnine izvede v pogodbo o poklicni pokojnini v obliki obveznosti neposrednega plačila, ki sta jo sklenila dva zasebnopravna subjekta, in sicer v škodo nekdanjega delavca podjetja, ki je sprejelo ukrepe za to, da se poklicna pokojnina plačujejo, in ni v ekonomskih težavah?

7.    Ali obveznost, ki se z zakonom naloži nekdanjemu delodajalcu osebe s pravico do poklicne pokojnine, da ne izplača delov dogovorjenega plačila (dogovorjene poklicne pokojnine), kot kršitev pogodbene svobode pomeni poseg v lastninsko pravico delodajalca?

8.    Ali je treba člen 47 Listine o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje predpisom države članice, ki razlaščajo neposredno na podlagi zakona in ne določajo druge možnosti za izpodbijanje razlastitve, kot je vložitev tožbe za plačilo odškodnine in vračilo razlaščenega denarnega zneska proti osebi, v korist katere je bila izvedena razlastitev (nekdanjemu delodajalcu in dolžniku po pokojninski pogodbi)?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 215.

2 UL L 204, 2006, str. 23.

3 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79.